logo-small
logo-small

Algemene voorwaarden

Aanbod HPC

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door HPC Trainingen BV gedane offertes/contracten en transacties.
1.2 Alle materialen welke met betrekking tot opleidingen/trainingen/(individuele) supervisie worden verstrekt, vallen onder auteursrecht en / of licentierecht van HPC Trainingen BV. Daardoor is het niet toegestaan de materialen op enigerlei wijze te vermenigvuldigen en / of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming.

2. Aanbieding, totstandkoming, afronding, annulering
2.1 Door HPC Trainingen BV gedane offertes zijn vrijblijvend. Elke prijsopgave is gebaseerd op de op het moment van offreren gehanteerde prijzen.
2.2 De geldigheidsduur van de offertes bedraagt 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de betreffende kandidaten.
2.3 Na afloop van de geldigheidsduur kunnen geen rechten meer worden ontleend aan de in de offerte gedane aanbiedingen.
2.4 Een opdracht komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door HPC Trainingen BV (opdrachtbevestiging/contract).
2.5 Bij annulering binnen het contract wordt 100% van de kosten in rekening gebracht of is in overleg het verplaatsen van de bijeenkomst naar een andere datum mogelijk. Is verplaatsen van de bijeenkomst binnen 28 dagen voor aanvang van de opleiding/training dan wordt er 100% van de kosten in rekening gebracht.
2.6 Bij ziekte en / of verhindering van een cursist is vervanging door een andere cursist tot op de eerste cursusdag mogelijk.
2.7 Voor de trainingen met open inschrijving geldt dat tot 2 maanden voor aanvang van de training deze kosteloos kan worden geannuleerd. Daarna wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
2.8 Voor een inhaaldag van de training met open inschrijving wordt een bedrag van € 65,- in rekening gebracht.
2.9 Individuele supervisie kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt 100% in rekening gebracht.
2.10 U kunt binnen een termijn van 14 dagen bedenktijd, zonder opgave van redenen, uw inschrijving voor de trainingen met open inschrijving herroepen.

3. Overmacht en calamiteiten
3.1 In geval van overmacht aan de zijde van HPC Trainingen BV wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachttoestand de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt. Zodra de overmachttoestand langer voortduurt dan 30 dagen, of als voorzienbaar is dat de overmachttoestand langer zal duren dan 30 dagen, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is opdrachtgever slechts gehouden tot betaling van het al gepresteerde
3.2 Onder overmacht aan de zijde van HPC Trainingen BV wordt in ieder geval verstaan: ziekte van de uitvoerder en overmacht bij door HPC Trainingen BV ingeschakelde derden. En door extreme weersomstandigheden.
3.3 Als opdrachtgever gedurende de overmachtsituatie desondanks voortzetting van de werkzaamheden wenst dan zal HPC Trainingen BV al het mogelijke doen om een adequate oplossing te vinden, ondermeer door de inschakeling van derden. De eventuele extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3.4 In geval van calamiteiten zoals faillissement, surséance, liquidatie van de onderneming, curatele van de opdrachtgever heeft HPC Trainingen BV het recht de overeenkomst door eenvoudige mededeling te ontbinden.

4. Bedragen
4.1 Tenzij anders aangegeven zijn de bedragen BTW vrijgesteld
4.2 Jaarlijks per 1 januari kan HPC Trainingen BV haar tarieven verhogen
4.3 HPC Trainingen BV behoudt zich het recht voor bij het uitbrengen van eventuele vervolgoffertes de tarieven aan te passen.

5. Te verwerken gegevens en bestanden
5.1 Opdrachtgever is verplicht om de door HPC Trainingen BV te verwerken gegevens, bestanden en dergelijke aan te leveren op een zodanige wijze dat directe verwerking door of namens HPC Trainingen BV mogelijk is.
5.2 Indien opdrachtgever dit verzuimt zullen de extra kosten als gevolg daarvan in rekening worden gebracht.

6. Faciliteiten
6.1 Opdrachtgever is verplicht adequate werkruimtes en technische hulpmiddelen ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de opdracht.
6.2 Bij een hele dag training is de opdrachtgever verplicht te zorgen voor een lunch, bij een middag/avond training zorgt de opdrachtgever voor een (lichte) warme maaltijd.

7. Verplichtingen HPC Trainingen BV
7.1 HPC Trainingen BV verplicht zich de met de opdrachtgever overeengekomen verwerkingstermijn in acht te nemen.
7.2 Overwerkkosten van HPC Trainingen BV komen slechts dan voor rekening van HPC Trainingen BV als het niet tijdig verwerken van de opdracht toe te rekenen is aan HPC Trainingen BV, doch onverminderd de overige bepalingen uit deze voorwaarden.
7.3 Bij minder dan 8 deelnemers gaat een training/opleiding met open inschrijving niet door of worden data verschoven.
7.4 Er vindt geen restitutie plaats als een deelnemer zich afmeldt of deelname stopt als een training/opleiding met open inschrijving is gestart.

8. Betaling en facturering
8.1 Tenzij anders overeengekomen zal HPC Trainingen BV maandelijks factureren.
8.2 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Verrekening of compensatie is geen geldige wijze van betaling.
8.3 Klachten over de factuur dienen binnen 10 dagen schriftelijk te worden ingediend. Na overschrijding van deze termijn kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen.
8.4 Bij te late betaling is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling direct in verzuim. Alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
8.5 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,00.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Ingeval van aan HPC Trainingen BV toerekenbare zaak- of letselschade is de aansprakelijkheid van HPC Trainingen BV beperkt tot het door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar uit te keren bedrag.
9.2 HPC Trainingen BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor andere schade, bijvoorbeeld veroorzaakt door aan HPC Trainingen BV toe te rekenen vertragingen of foutieve beslissingen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld, in welk geval de schadevergoeding beperkt is tot het door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst betaalde bedrag voor zover dat betrekking heeft op de kosten van de dienstverlening van de desbetreffende medewerker(s) waarbij sprake was van opzet of grove schuld, en voor zover dat betrekking heeft op de periode gedurende welke de opzet of grove schuld bestond.
9.3 HPC Trainingen BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van schade veroorzaakt door ingeschakelde derden.
9.4 Opdrachtgever vrijwaart HPC Trainingen BV voor aanspraken van derden.

10. Geheimhouding
10.1 HPC Trainingen BV is gerechtigd ten behoeve van wervingsactiviteiten de naam van de opdrachtgever en de aard van de werkzaamheden te vermelden.
10.2 Partijen houden de bedrijfsgegevens van de wederpartij geheim, op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000 onverminderd de overige rechten, waaronder het recht op vergoeding van werkelijk geleden schade.
10.3 Alle informatie door de klant/deelnemer verstrekt wordt vertrouwelijk mee omgegaan. Dit geldt ook voor directie en uitvoerende trainers.

11. Intellectuele eigendommen
11.1 De intellectuele eigendomsrechten van HPC Trainingen BV blijven bij HPC Trainingen BV berusten.
11.2 Opdrachtgever is gerechtigd de producten van HPC Trainingen BV uitsluitend ten behoeve van zijn eigen organisatieonderdeel met bronvermelding te gebruiken.

12. Overige bepalingen
12.1 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging hiervan door HPC Trainingen BV.
12.2 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.
KvK Midden-Nederland 30249633

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!